ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 17/2016) Print
Friday, 02 December 2016 10:42

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 17/2016


ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ  ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΚΑΘΩΣ  ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ/ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΛΠ,  ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  150.000,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

 

Επιπλέον διαβάστε αυτή την σχετική ανακοίνωση