Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης αρ. 15/2016 - ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2016-2017 ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Print
Friday, 02 December 2016 14:48

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης αρ. 15/2016 - ΑΔΑΜ: 16PROC005456285 :ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ,  ΣΕ ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2016-2017 ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 23.516,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% ή 29.159,84€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.