Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης αρ. 16/2016 Print
Tuesday, 06 December 2016 14:14

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης αρ. 16/2016 - ΑΔΑΜ: 16PROC005457950 : ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ,  ΣΕ ΕΥΡΩ,  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ 32.258 € ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΦΠΑ 24% (40.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%).