Μεταφορά ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνιστικής διαδικασίας της Διακήρυξης αρ. 16/2016 Print
Wednesday, 07 December 2016 14:27

Μεταφορά ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνιστικής διαδικασίας της Διακήρυξης αρ. 16/2016 - ΑΔΑΜ: 16PROC005457950 :ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ,  ΣΕ ΕΥΡΩ,  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ 32.258 € ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΦΠΑ 24% (40.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%)