Πεπραγμένα Υγ. Διεύθυνσης Print

1. Διαγωνισμός προμήθειας ενιαίων βιβλιαρίων υγείας – ιατρικών παραπεμπτικών και συνταγολογίων (νέου τύπου). – Ενιαία διακήρυξη για όλους τους Τομείς. – Αρ. διακήρυξης: 1/2010, αρ. πρωτ. 8958/19-3-2010. (Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης 2010, δράση 1.)

Ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη.

2. Πρόταση σύνταξης Ενιαίου Υγειονομικού Κανονισμού του Ε.Τ.Α.Α. (Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης 2010, δράση 3.)

Βρίσκεται στο τελικό στάδιο

3. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ιατρούς, φυσικοθεραπευτές, ιδιωτικές κλινικές, κέντρα χρόνιας αιμοκάθαρσης, κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας, κέντρα εκτέλεσης παρακλινικών εξετάσεων για να συμβληθούν με το Ε.Τ.Α.Α.

Η πρόσκληση είναι ενεργή από το 2009 και θα παραμείνει ανοικτή, προκειμένου να αυξάνεται διαρκώς ο όγκος των συμβεβλημένων.

4. Σύσταση επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών ιατρών, φυσικοθεραπευτών και κέντρων εκτέλεσης παρακλινικών εξετάσεων.

Συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

5. Σύσταση επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών κλινικών.

Συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

6. Έλεγχοι και συντονισμός των περιφερειακών μονάδων του Ε.Τ.Α.Α. σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επιθεώρησης και στελέχη Τομέων (κλάδου υγείας) του Ε.Τ.Α.Α. (Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης 2010, δράση 5.)

Έχουν διενεργηθεί ήδη έλεγχοι σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Τρίπολη και προγραμματίζονται έλεγχοι σε Ήπειρο, Κρήτη, Θράκη.

7. Σύσταση επιτροπής ελέγχου πορισμάτων ΥΠΕΔΥΦΚΑ. (Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης 2010, δράση 6.)

Συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

8. Σταδιακός εξορθολογισμός των δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, με επιμέρους εισηγήσεις για ορισμό ανωτάτων τιμών σε ιατροφαρμακευτικό υλικό και υπηρεσίες. (Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης 2010, δράση 8.)

Πραγματοποιούνται συνεχώς εισηγήσεις. (Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης 2010, δράση 9.)

9. Ομάδα ελέγχου ιατρών του Ε.Τ.Α.Α. για ελέγχους σε συμβεβλημένους ιατρούς, φυσικοθεραπευτές, ιδιωτικές κλινικές, κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας, κέντρα εκτέλεσης παρακλινικών εξετάσεων.

10. Μηχανογράφηση των ιατροφαρμακευτικών δαπανών του Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. (Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης 2010, δράση 10.)

Είναι σε εξέλιξη.

11. Εμπλουτισμός των καταχωρήσεων της Διεύθυνσης Υγειονομικού στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. (Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης 2010, δράση 11.)

Εμπλουτίζεται διαρκώς.

12. Σύσταση Υγειονομικών Επιτροπών, κοινών για όλους του Τομείς του Ε.Τ.Α.Α.

Έχει κατατεθεί προς έγκριση στη Γ.Γ.Κ.Α.

13. Δημιουργία πολυιατρείου, κοινού για όλους τους  ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α.

Βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού του.

14. Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης έτους 2010.

Παραδόθηκε στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να συμπεριληφθεί στο συνολικό επιχειρησιακό σχέδιο δράσης έτους 2010 του Ε.Τ.Α.Α.

15. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμβασης με μεμονωμένα (εκτός Φαρμακευτικών Συλλόγων) φαρμακεία

Η πρόσκληση είναι ενεργή από τον Ιούνιο του 2010 και θα παραμείνει ανοικτή, προκειμένου να αυξάνεται διαρκώς ο όγκος των συμβεβλημένων.