Παρουσίαση Διεύθυνσης Print

Η Διεύθυνση Επιθεώρησης συστήθηκε με τον υπ. αριθ. 3655/2008 Νόμο, Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις.

Η Διεύθυνση Επιθεώρησης υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και στεγάζεται στην οδό Μάρνη 22 στον ημιώροφο.

Η Διεύθυνση Επιθεώρησης διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:

  • Τμήμα Ελέγχου Ασφάλισης και Εσόδων
  • Τμήμα Ελέγχου Παροχών και Δαπανών
  • Τεχνικό Γραφείο

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιθεώρησης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως ακολούθως:

  • Τμήμα Ελέγχου Ασφάλισης και Εσόδων

Ο χειρισμός όλων των θεμάτων για τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων και ελέγχων ως προς την εφαρμογή των κειμένων διατάξεων σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση και την είσπραξη εσόδων.

  • Τμήμα Ελέγχου Παροχών και Δαπανών

Ο χειρισμός όλων των θεμάτων για τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων στην Κεντρική και Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ενιαίου Ταμείου, σχετικά με τη νόμιμη έκδοση οποιουδήποτε παραστατικού εγγράφου για τις πάσης φύσεως δαπάνες του Ενιαίου Ταμείου, καθώς και τον έλεγχο για την κανονική εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά τα προβλεπόμενα από τις οικείες καταστατικές διατάξεις των Τομέων και της γενικότερης νομοθεσίας για θέματα παροχών συντάξεων, εφάπαξ βοηθημάτων και παροχών υγείας.

  • Τεχνικό Γραφείο

Συντήρηση, επισκευή, επέκταση των δομικών και των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων, παρακολούθηση της καλής κατάστασης και κανονικής λειτουργίας (αποχέτευση, ύδρευση, πυρόσβεση, φωτισμό, κίνηση, υποσταθμό, αλεξικέραυνο, τηλέφωνα, πυρανίχνευση, κλιματισμό, αερισμό, θέρμανση) των ακινήτων ιδιοκτησίας του Ενιαίου Ταμείου και των μισθωμένων από αυτό ακινήτων.

Μελέτη για την εκτέλεση τεχνικών έργων στις εγκαταστάσεις της ακίνητης περιουσίας του Ενιαίου Ταμείου για την οποία δεν κρίνεται αναγκαία από το Δ.Σ. η ανάθεση σε τρίτους.

Επίβλεψη της καλής εκτέλεσης των πάσης φύσεως έργων που έχουν σχέση με τις ανωτέρω εγκαταστάσεις από τρίτους. Εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες κάθε θέματος που αφορά τις ανωτέρω αρμοδιότητες της υπηρεσίας.

Μέριμνα για την προκήρυξη εκτέλεσης εργασιών, επίβλεψη, σύνταξη επιμετρήσεων και λογαριασμών πληρωμής των εργολάβων. Παρακολούθηση σύνταξης μελετών και εκτέλεσης εργασιών ανέγερσης νέων ακινήτων ιδιοκτησίας του Ενιαίου Ταμείου.

Φροντίδα για την σύνταξη προδιαγραφών: α) για την προμήθεια μηχανών, μηχανημάτων και οχημάτων, β)για την προμήθεια υλικών συντήρησης μηχανών, μηχανημάτων, οχημάτων, δομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων και γ) για την ανάδειξη συντηρητών μηχανών, μηχανημάτων, οχημάτων, δομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων των ακινήτων ιδιοκτησίας του Ενιαίου Ταμείου.

Παρακολούθηση και ενημέρωση Περιφερειακών Υπηρεσιών επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων του.

Συμμετοχή στις επιτροπές παραλαβής τεχνικών έργων και εργασιών.

Εκτέλεση τεχνικών εργασιών και άσκηση άλλων σχετικών καθηκόντων που θα ανατίθενται από τα υπερκείμενα όργανα.

Τήρηση αρχείων σχετικών με το Γραφείο.

 

Νομικό πλαίσιο που ισχύει για τους Τομείς του ΕΤΑΑ, βάσει του οποίου νομιμοποιείται η διεξαγωγή ελέγχων εσόδων-δαπανών:

 

  • Τομείς Νομικών (συμβολαιογράφοι- δικαστικοί επιμελητές-υποθηκοφύλακες)

ΝΔ .4114/1960 αρ.13,αρ.10ιστ,ΠΔ 53/2005 αρ.4β.

  • Τομείς Υγειονομικών (κλινικές-διαγνωστικά κέντρα-γενικότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που απασχολούν υγειονομικούς)

ΒΔ 1958 φεκ79/16.5.1958 αρ.26

  • Τομείς Συμβολαιογράφων (συμβολαιογράφοι)

Κλάδος Πρόνοιας ΥΑ 4215/1952 ΦΕΚ 132Β/7.6.1952 αρ.25
Κλάδος Υγείας ΒΔ 24.09/13.10.1958,ΦΕΚ Α΄165

  • Τομείς Μηχανικών &Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Στον οργανισμό του τέως ΤΣΜΕΔΕ ΠΔ62/06 προβλέπεται δια των διατάξεων των αρ.8,13 έλεγχος των επιχειρήσεων και εργοδοτών, πλην όμως δεν καθορίζεται ο τρόπος ελέγχου ,τα ασκούντα τον έλεγχο όργανα ,ο τύπος των συντασσομένων εκτελεστών Διοικητικών Πράξεων, οι κυρώσεις, οι δυνατότητες άσκησης ενδικοφανών προσφυγών και τα όργανα ενώπιο των οποίων θα ασκούνται αυτές. Ο Τομέας ακολουθεί τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.